Κινητοί μέσοι όροι

2013-10-30 00:00

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι τα πιό διαδεδομένα "τασικά" εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης. Ο χαρακτηρισμός  "τασικά" οφείλεται στο γεγονός οτι παρακολουθούν την εξέλιξη της τάσης (την κίνηση δηλαδή των τιμών) είτε από πολύ κοντά είτε από μακριά ανάλογα με την περίοδό τους. Ουσιαστικά ένας κινητός μέσος όρος είναι ο μέσος όρος κάποιας σειράς τιμών (κλείσιμο, μέγιστο, μέση τιμή ημέρας κτλ), των τελευταίων ν ημερών (γιαυτό και λέγεται κινητός) , υπολογισμένος είτε σαν απλός μέσος όρος (άθροισμα των τιμών / πλήθος των τιμών) είτε με άλλο τρόπο που εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα.  

Γενικά χαρακτηριστηκά ΚΜΟ:

1.  Πεδίο ορισμού (κλείσιμο, μέγιστο, μέση τιμη κ.α.)

2.  Περίοδος υπολογισμού (μέσος όρος 5, 10, 20, 50, 200  ημερών κ.α.)

3. Τρόπος υπολογισμού (απλός, εκθετικός, σταθμισμένος κ.α.)

Σ' αυτή την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιούμε κατα βάση απλούς και εκθετικούς μέσους όρους, διαφόρων περιόδων και με πεδίο ορισμού την τιμή κλεισίματος και για λόγους συντομίας θα τους ονομάζουμε π.χ. ΑΚΜΟ20 (απλός κινητός μέσος όρος 20 ημερών) ή ΕΚΜΟ50 (εκθετικός κινητός μέσος όρος 50 ημερών). Η διαφορά μεταξύ του απλού και εκθετικού μέσου όρου είναι οτι ο δεύτερος δίνει περισσότερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές λόγω του τρόπου υπολογισμού του.

Χρήση ΚΜΟ:

Επειδή οι ΚΜΟ είναι τασικά εργαλεία δουλεύουν καλύτερα όταν υπάρχει τάση στην κίνηση των τιμών και προκαλούν ζημιές όταν οι τιμές κινούνται οριζόντια.

Η απλή αρχή χρήσης τους είναι οτι δίνουν σήμα αγοράς όταν το κλείσιμο γίνει πάνω από την τιμή του ΚΜΟ και σήμα πώλησης όταν συμβαίνει το αντίθετο. 

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται τα σημεία αγοράς και πώλησης που έδωσαν ο ΑΚΜΟ20 (μπλέ) και ο ΕΚΜΟ50 (κόκκινος).

Σε επόμενη ανάρτηση θα αναφερθούμε σε φίλτρα εισόδου-εξόδου και άλλες χρήσεις των ΚΜΟ.