16-04-15

2015-04-16 21:30

Αναπροσαρμογή του σχεδίου που έχουμε καταρτήσει για την μετοχή.