31-03-15

2015-04-01 00:04

Ο διπλός πυθμένας σχηματίζεται αλλά επιβεβαιώνεται με κλείσιμο πάνω από 0,40.

Αναγκαίο το κλέισιμο αυριο τουλάχιστον πάνω από 0,356