Είδη διαγραμμάτων

2015-05-07 12:54

Στην τεχνική ανάλυση χρησιμοποιούνται πολλά είδη διαγραμμάτων.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ τους βρίσκονται στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι τιμές στο διάγραμμα,  η αντιστοίχηση των τιμών στον κάθετο άξονα των διαγραμμάτων και η χρονική μονάδα στην οποία αντιστοιχούν οι τιμές.

Για να κάνουμε πιο απλά τα παραπάνω θα δούμε παραδείγματα.

1. Είδη διαγραμμάτων ανάλογα με τον τρόπο απεικόνισης. 

    Στην ιστοσελίδα αυτή θα χρησιμοποιούμε τρία είδη απεικόνισης :

    α. Line chart: Είναι το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται μόνο η τιμή κλεισίματος. Οι τιμές κλεισίματος συνδέονται με μία συνεχόμενη γραμμή.

2. Bars chart: Στο διάγραμμα εμφανιζονται οι τιμές ανοίγματος, υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος της κάθε περιόδου. Η κάθε περίοδος αποτελείται από μία κάθετη μπάρα όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Οι τιμές απεικονίζονται όπως στο υπόμνημα του διαγράμματος.

3. Candlesticks chart. Στο διάγραμμα εμφανίζονται οι τιμές άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο. Η κάθε περίοδος αποτελείται από ένα παραλληλόγραμμο "σώμα" μεταξύ τιμής ανοίγματος και κλεισίματος, το οποίο είναι άσπρο όταν το κλείσιμο είναι μεγαλύτερο του ανοίγματος και μαύρο όταν είναι αντίστροφα. Εκκατέρωθεν του "σώματος" μπορεί να υπάρχουν οι "σκιές", η πάνω και η κάτω, που φτάνουν μέχρι το υψηλό και το χαμηλό της ημέρας αντίστοιχα. Εννοείται πως αν π.χ το υψηλό συμπίπτει με το κλείσιμο δεν θα υπάρχει πάνω "σκιά".

2. Είδη διαγραμμάτων ανάλογα με την αντιστοίχηση των τιμών στον κάθετο άξονα .

    Στην ιστοσελίδα αυτή θα χρησιμοποιούμε κατα κανόνα αναλογικά και σπάνια λογαριθμικά διαγράμματα.

    α. Αναλογικά όπως όλα τα παραπάνω παραδείγματα όπου η απόσταση π.χ. μεταξύ 0,5 και 1,0 είναι γραφικά ίδια με την απόσταση 1,0 και 1,5 στον κάθετο άξονα

    β. Λογαριθμικά. Στο παρακάτω διάγραμμα η απόσταση 1,0 έως 1,5 είναι μικρότερη γραφικά από την απόσταση 0,5 έως 1 αφού η πρώτη αντιπροσωπεύει μεταβολή 50% της τιμής ενώ η δεύτερη 100%.

3. Είδη διαγραμμάτων ανάλογα με την χρονική μονάδα στην οποία αντιστοιχούν οι τιμές. 

Η μορφολογία των διαγραμμάτων δεν διαφέρει αλλά διαφέρει το χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύει ένα σημείο κλεισίματος, μια μπάρα ή ένα candlestick.

Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι από ένα λεπτό της ώρας μέχρι και ένα έτος. Στην ιστοσελίδα αυτή η χρονική μονάδα που χρησιμοποιούμε στο 99% των διαγραμμάτων είναι μία ημέρα ή μία εβδομάδα.