Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 23:32

Διατηρεί την ανοδική τροχιά η μετοχή. Όσο παραμένει πάνω από τα 3,00€ βλέπει τα 3,60-3,70€ . Ρευστοποιήσεις δικαιολογούνται κάτω από τα 3,00€ ενώ έξοδος σηματοδοτείται με γέμισμα του χάσματος (2,67€).