Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών

2015-04-04 21:28

Οι ισοτιμίες νομισμάτων που αναλύονται σε αυτή την ενότητα αφορούν την μεσομακροπρόθεσμη εικόνα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται εβδομαδιαία διαγράμματα. Οι ενδεικτικές τιμές ανόιγματος και κλεισίματος θέσεων long και short, οι τιμές στόχοι κτλ είναι εβδομαδιαίες τιμές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για intraday trading με υψηλό συντελεστή μόχλευσης καθώς μπορεί να προκληθούν μεγάλες ζημιές ή απώλεια ολόκληρου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.